Rozmiar Czcionki
image_print

O Kampanii Kolejowe ABC II

Kampania Kolejowe ABC II to zainicjowana przez Urząd Transportu Kolejowego druga edycja programu edukacyjnego z zakresu bezpieczeństwa na terenach kolejowych.

Celem inicjatywy jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, nauczycieli i wychowawców na zasady bezpieczeństwa obowiązujące na przejazdach kolejowych, dworcach, peronach i w pociągach oraz promowanie wzorców odpowiedzialnego zachowania się w pobliżu torów. Kampania Kolejowe ABC II to źródło wiedzy na temat sposobów właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.

Grupami docelowymi projektu są dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z klas I-VI szkół podstawowych oraz osoby dorosłe – rodzice i opiekunowie, nauczyciele i wychowawcy dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Działania w ramach projektu będą realizowane dwutorowo poprzez:

• przygotowanie i przeprowadzenie ogólnopolskiej informacyjno-edukacyjnej kampanii medialnej,

• przygotowanie i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych bezpośrednio w placówkach edukacyjnych na terenie całej Polski (zakłada się przeszkolenie 10 tysięcy dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych).

Zakładane rezultaty projektu Kampania Kolejowe ABC II obejmują m.in:

• podniesienie świadomości i wiedzy w zakresie merytorycznym projektu – zarówno wśród dzieci, które wezmą bezpośredni udział w zajęciach edukacyjnych, jak i wśród odbiorców przekazu medialnego,

• realizację spójnego, kompletnego i uniwersalnego programu edukacyjnego, który będzie mógł być wykorzystywany przez placówkę edukacyjną także po zakończeniu projektu,

• zwiększenie stopnia zainteresowania tematyką bezpiecznego korzystania z transportu kolejowego oraz poruszania się na obszarze kolejowym/ w pobliżu terenów kolejowych,

• podniesienie stopnia wiedzy, umiejętności właściwych reakcji i prawidłowego zachowania w przypadku wystąpienia zagrożenia dla bezpieczeństwa pasażerów/uczestników ruchu kolejowo-drogowego,

• promowanie przez uczestników projektu szeroko rozumianej kultury bezpieczeństwa wśród rówieśników, członków rodziny, lokalnych społeczności – a w ujęciu globalnym na skalę całej Polski.

Termin realizacji projektu: 1 października 2020 r. – 30 września 2023 r.
Wartość całkowita projektu: 56 884 659,00 zł
Wartość dofinansowania UE (FS): 48 351 960,15 zł

Kampania jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W ramach systemu realizacji projektów POIiŚ funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Szczegółowe informacje na ten temat zamieszczone są na stronie https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/.

Informacje o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych można zgłaszać w szczególności poprzez:

1. naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl
2. https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/