5 kwietnia 2017 r. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego i Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisali umowę nr POIS.05.02.00-00-0007/16 o dofinansowaniu projektu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wartość całkowita projektu: 27 630 000,00 PLN

Wartość dofinansowania UE (FS) w PLN: 23 485 500,00 PLN